Duyurular
11.03.2014 10:18 Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği 21. dönem Yönetim Kurulu belirlenmiştir.
12.02.2018 08:38 Tüdöksad 10. Uluslararası Döküm Kongresi Bildiri Çağrısı Yayınlandı!!
12.02.2018 08:38

DÖKÜM SEKTÖRÜ TARİHSEL GEÇMİŞİ

İnsanların metallerle tanışıp malzeme olarak kullanmalarının MÖ 6000 'den önceki yıllara kadar uzandığına ait bulgulara dayanan tahminler yapılmaktadır. Bu devirlerde özellikle doğada nabit olarak bulunabilen altın ve gümüş gibi metallerin şekillendirebilme kolaylıklarından dolayı sadece tas,bardak kupa gibi basit eşyaların yapımında kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Bakır metalinin tanınması da altın gümüş gibi önceleri nabit olarak bulunanlardan kullanılmaya başlamakla beraber özellikle MÖ 6000 yıllarında Mezopotamya'da Malahit (Yeşil renkli Bakır karbonat minerali)'den bakırın ergitme suretiyle elde edilip kullanıldığına dair,önemli ipuçları mevcuttur. Metallerin keşfi ve ilk kullanımının Mısır,Babil,Hint ve Çin kültürlerinde ilk kentlerinin kurulması böylece insanların tarım dışı işlerle ilk defa uğraşmaya başlamalarını teşvik etmiştir. Böylece sanat mesleklerinin gelişmesi de hızlanmıştır. MÖ 3000 yıllarında Kıbrıs ve Anadolu'da çıkarılan,bakır ve diğer madenlerin kullanıldığı Mısır Sümer Medeniyetinde bakırın arsenik kalay kurşun ile alaşımlarından bronz alaşımı yapmak ve döküm yolu ile şekillendirme suretiyle Metalürji teknolojisi yerleşmeye başlamıştır. Yine bu devirde Mezopotamya'da çok ilginç olan(Çire Perdue) mum kalıp döküm yönteminin geliştirildiği saptanmaktadır.

Demir metalinin bilinmesi de bronz kadar eski olmasına rağmen uzun zaman tek kaynak olarak meteoritlerden istifade edilmiştir. Ancak Bronz (Tunç)çağının kültürlerinin yok edilmesini izleyen bir soyutlama ve anarşi döneminin ardından yavaş yavaş demir çağı kültürlerinin ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir. Küçük Asya'da Hititler hatırı sayılacak kadar çok demirden silah kullanan ilk topluluktur. Bundan dolayı Hititler yük-sek nitelikli demir işçiliği ve sanatıyla uğraşan ilk uygarlık olarak ün kazanmışlardır. Hititlerin daha bronz çağında iken demir işçiliği ile uğraştıkları tahmin edilmektedir. Ancak arkeolojik bulgular kesin olarak MÖ 1600 tarihlerinde Hititlerin demir madeni üretimi için bir nevi tekel idaresi kurmuş olduklarını demir ticaretini Devletin gözetiminde ve belirli kuralları içeren ticari anlaşmalarla örneğin,Asurlulara demir ihraç etmiş oldukla-rını ortaya koymaktadır. Bu dönemdeki demir işleme sanatını demir cevherlerinden katı halde redüksiyon ve yüksek sıcaklıklarda dövme şeklinde şekillendirme proseslerine dayanmaktaydı. Ergitme yolu ile Demir cevherlerinden demir üretimi MÖ 1400'lerden sonra Kafkasya'daki efsanevi Demirci halk tarafından geliştirilmiştir. Bu topluluk Hitit krallarının buyruğu altında Kafkas yaylalarında zengin bakır oluşumlarının yanı sıra büyük demir cevher yataklarının bulunduğu dağınık ormanlık bölgede yaşayan kavimler olup bu bölgelerde o dönemlere ait dökümhane kalıntılarına rastlanmıştır. Demir döküm yönteminin MÖ 300 yıllarında Çin'de gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Çin'de MÖ 200 ile MS.200 yılları arasında Khan Hanedanı döneminde yapılmış olan 1400 o C üzerin-deki sıcaklıklara kadar çıkabilen büyük demir maden ocağında ergimiş demirin kalıplara dökülerek biçimlendirilmesinde başarılı olduğu tahmin edilmektedir. MÖ 800-500 yıllarına ait olduğu anlaşılan Avusturya'nın Noricum adıyla bilinen yöresindeki mezar kalıntılarından bronz ve demir eşyalarının bulunması bu yörenin bir demir merkezi olduğunu göstermektedir. Demir devrinin Avrupa'ya klasik ticaret kanalı olan Balkanlar üzerinden Anadolu'dan çıkarak demir fırınları ve işçiliği ile beraber ulaştığı anlaşılmaktadır.

Yukarı