Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülecek olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın uygulama esasları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesine ilişkin karar çerçevesinde, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın uygulama esaslarını belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğde, Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflendiği vurgulandı.

Destekler tek pencere mekanizması ile sunulacak

Bu kapsamda, öncelikli ürün listesine yönelik olarak bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere
mekanizması ile sunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

Program çerçevesinde destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, desteklenmesine dair karar almak ve projelerin destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak üzere bir komite oluşturulacak.

Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından üç, KOSGEB ve TÜBİTAK'tan bir üye olmak üzere beş üyeden oluşacak.

Uçtan uca destek sağlanacak

Program kapsamında tanımlanan destekler, öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine münhasıran kullandırılacak. Amacına uygun yatırım projeleri için
AR-GE, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek
sağlanacak.

Program kapsamında başvurusu kabul edilen projeler için Komite tarafından beş kişilik proje komisyonları oluşturulacak. Tebliğe göre desteklerden yararlanacak yatırımcının, bir veya daha fazla proje paydaşı ile işbirliği yapması ve proje paydaşının, üretilecek ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi ve satın alma talebine sahip olması gerekiyor.

Öncelikli Ürün Listesi, OECD'nin tanımına göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünler ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından, dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak Bakanlık tarafından tebliğle belirlenecek ve gerektiğinde revize edilebilecek. Yürürlükte olan Öncelikli Ürün Listesi ayrıca Program Portalı'nda yayımlanacak.

Başvuruların değerlendirme süreci 

Tebliğde, programın işleyişine yönelik açıklamalar da yer alıyor. Buna göre, Programa sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek. Bakanlık, öncelikli ürün listesindeki
ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunacak.

Program kapsamında desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam
harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacak.

Yatırımcı firmanın temel kriterleri sağlayıp sağlamadığı program yönetim ofisi tarafından belirlenecek. Temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma kesin başvuru yapmaya davet
edilecek. Her bir proje başvurusu için proje fizibilitesi sunulması zorunlu olacak.

Desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK destek programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından,
ilgili karar hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilecek.

Gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun bulunanlar, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun
bulunan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.

 

 

(Kaynak:Dünya)